Disclaimer

Copyright 

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Damsté advocaten - notarissen. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Damsté advocaten - notarissen is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren. 

Aansprakelijkheid 

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Damsté advocaten - notarissen niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Damsté advocaten - notarissen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Damsté advocaten - notarissen geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

De Letselschade Rekentool

De vakgroep letselschade van Damsté advocaten – notarissen maakt in haar website gebruik van een zogenaamde Letselschade Rekentool. Aan de gebruiker wordt een aantal vragen gesteld waarna de Rekentool een schatting maakt van het schadebedrag dat een slachtoffer  van een ongeval zou kunnen ontvangen. Schade berekenen is een complexe zaak waarbij diverse factoren een rol spelen. Hierbij valt te denken aan leeftijd, aard van het letsel, opleiding, carrière mogelijkheden, enz. Een zeer belangrijk aspect is de aard en ernst van het letsel en de invloed van het letsel op het dagelijks leven, maar ook het werkzame leven van degene die schade claimt. De klachten en beperkingen die mede de omvang van de schadeberekening bepalen dienen bovendien causaal te zijn aan het ongeval. Indien er andere factoren zijn die de (omvang van de) schade kunnen veroorzaken, heeft dit invloed op de schadeberekening. Hierbij kan gedacht te worden aan pre-existente beperkingen of klachten die niet objectiveerbaar zijn. 

De Letselschade Rekentool gaat uit van een beperkt aantal factoren, die de gebruiker van de rekentool zelf invult. Dat betekent dat de uitkomst van rekentool slechts indicatief is. De berekening is gebaseerd op basale factoren, waarbij geen rekening wordt gehouden met bijzondere of persoonlijke omstandigheden. Aan de berekening kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Damsté advocaten - notarissen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site.

 

Bij Damsté Letselschade gebruiken we cookies om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons cookiebeleid.