Schadevergoeding claimen

Door een ongeval kunt u verschillende soorten schade lijden. Deze soorten schade worden ‘schadeposten’ genoemd. U kunt een schadevergoeding claimen voor de schadeposten die ontstaan na een ongeval. 

Wat voor soort schadevergoedingen zijn er?

Schadevergoedingen kunnen materieel of immaterieel zijn. Materiële schade betreft schade die u meestal direct in de portemonnee treft. Denk hierbij aan kosten die zijn ontstaan door het ongeval of inkomsten die u mist in uw portemonnee vanwege eventuele arbeidsongeschiktheid door het ongeval. Immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd. Dit is een vergoeding die wordt betaald voor onder meer de pijn, de ellende en de gederfde levensvreugde die het ongeval teweeg heeft gebracht.

Bij het berekenen van uw schade wordt veel rekening gehouden met de Richtlijnen van De Letselschaderaad

Schadecomponenten waaruit een schadevergoeding bestaat

Verlies aan verdienvermogen

Verlies aan verdienvermogen moet ruim worden geïnterpreteerd. Hierbij hoort het verlies aan loon, bijvoorbeeld omdat uw werkgever na een periode ziekte nog maar 70% van het loon uitbetaalt. Ook kunnen gemiste overuren voor vergoeding in aanmerking komen. Eveneens valt hieronder het verlies aan inkomsten van een zelfstandige. U kunt tenslotte een schadevergoeding claimen indien u nevenwerkzaamheden niet meer kan verrichten, in de volksmond ook wel ‘zwartwerk’ genoemd. 

Huishoudelijke hulp

Vaak krijgt u als slachtoffer, al dan niet vrijwillig, na een ongeval huishoudelijke hulp van derden; vaak familie, vrienden, kennissen etc. De Letselschade Raad hanteert een ruime definitie van het begrip huishoudelijke hulp. 

Huishoudelijk hulp is het daadwerkelijk inroepen van de hulp van een schoonmaakster, maar ook een verschuiving van de taken van u als slachtoffer naar andere gezinsleden, familieleden of vrienden. 

Verlies zelfwerkzaamheid

Met verlies van zelfwerkzaamheid wordt bedoeld dat u niet meer (of nog slechts beperkt) in staat bent om bepaalde klussen te verrichten in en rondom het huis. Waar u bijvoorbeeld voor het ongeval zelf eenvoudig schilderwerk of behangwerk deed, moet nu een ander dat doen of moet er zelfs iemand voor worden ingehuurd. Ook valt te denken aan een vergoeding voor het inhuren van een tuinman omdat u zelf niet meer in staat bent uw tuin te onderhouden. 

Ziektekosten

Bij ziektekosten moet u bijvoorbeeld denken aan het eigen risico, de eigen bijdrage, medicijnen en behandelingen (onder andere fysiotherapie, manuele therapie, osteopathie, psycholoog) die niet door de ziektekostenverzekeraar vergoed worden. 

Reis- of vervoerskosten

Wat vervoer van en naar het ziekenhuis of artsen betreft, komen zowel uw eigen kosten als die van uw gezin en naaste familieleden voor vergoeding in aanmerking. Dit geldt natuurlijk ook voor de daarmee gepaard gaande parkeerkosten. Ook kosten die samenhangen met het bezoek aan een specialist (in het ziekenhuis) of de fysiotherapeut komen voor vergoeding in aanmerking. Als u voor het ongeval alles met de fiets deed en u na het ongeval afhankelijk bent van het openbaar vervoer of van derden, dan vallen deze kosten ook onder reis- of vervoerskosten.

Schade aan goederen 

Bij schade aan goederen valt te denken aan schade aan het voertuig (auto, motor, fiets, etc.) Maar ook schade aan uw bagage, uw mobiele telefoon, kleding, bril, sieraden (horloge) en dergelijke. De schadevergoeding wordt bijna altijd bepaald aan de hand van de dagwaarde van de zaak.

Kosten tijdens verblijf in het ziekenhuis of een revalidatiecentrum

Voor de dagen dat u in het ziekenhuis verblijft geldt een vast schadevergoedingsbedrag van € 30,-- per dag. Deze vergoeding is bedoeld om verschillende kosten te dekken, zoals bed- en ziekenhuiskleding, extra telefoonkosten, lectuur, huur van TV, bloemen/fruit, etc. Voor opname in een revalidatiecentrum geldt een vergoeding van € 15,-- per dag. 

Kosten van verpleging of verzorging

Naast de huishoudelijke hulp is het ook mogelijk dat u verzorgd wordt door familie, vrienden of kennissen. Dit heet mantelzorg. Voor de uren mantelzorg die u ontvangt dient de aansprakelijke partij ook een redelijke vergoeding te betalen.

Schade door studievertraging

Wanneer u door een ongeval uitvalt terwijl u een opleiding volgt, lijdt u schade door studievertraging. U komt in principe later op de arbeidsmarkt. Als vuistregel geldt dat de schade moet worden gesteld op wat u in de verloren tijd redelijkerwijs (netto) had kunnen verdienen.

Wettelijke rente

Een slachtoffer van letselschade heeft in het algemeen recht op vergoeding van wettelijke rente over het schadevergoedingsbedrag. De hoogte van de wettelijke rente wordt periodiek door de overheid vastgesteld. Rente is door een aansprakelijke partij verschuldigd over de periode tussen het moment waarop de schade is geleden en het tijdstip van betaling van schadevergoeding. Door het betalen van voorschotten op de definitieve schadevergoeding kan een aansprakelijke partij het recht op wettelijke rente beperken.

Overige kosten

Te denken valt hierbij aan: 

  • kosten gemaakt voor de aanpassing van de woning of auto;
  • verhuiskosten (indien ten gevolge van het letsel een verhuizing noodzakelijk was);
  • extra kosten voor vakanties (indien bijvoorbeeld vanwege uw letsel een aangepast vakantieverblijf nodig is);
  • kosten in verband met een hogere verzekeringspremie; 
  • buitengerechtelijke kosten (de kosten van rechtsbijstand tot het moment dat een rechterlijke procedure aanhangig wordt gemaakt).

Smartengeld

Smartengeld is een ander woord voor vergoeding van immateriële schade. Smartengeld biedt compensatie en genoegdoening voor - kort gezegd - smart (of leed) dat het slachtoffer heeft of heeft gehad. U moet hierbij denken aan pijn, geestelijk leed of gederfde levensvreugde. 

Schadevergoeding claimen met hulp van een advocaat

Er kunnen verschillende schadeposten geclaimd worden na een bedrijfsongeval, verkeersongeval of ander soort ongeval. De schadeposten kunnen bestaan uit verlies van inkomen, ziektekosten, schade aan goederen etc. Voor hulp bij het claimen van de schadevergoeding neem contact op met de letselschadeadvocaten.

Bij Damsté Letselschade gebruiken we cookies om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons cookiebeleid.