Schade door bedrijfsongeval

Als werknemer kan u een bedrijfsongeval overkomen. Door deze malheur kan het zijn dat er schade wordt geleden. Deze schade kan bijvoorbeeld bestaan uit minder inkomen en ziektekosten. Het is mogelijk dat de werkgever aansprakelijk is voor het ongeval en dat de werkgever of diens verzekeraar deze kosten moet vergoeden. 

Aansprakelijkheid

Na een bedrijfsongeval kan het zijn dat u weer gewoon verder kunt gaan met de werkzaamheden omdat u geen letsel heeft opgelopen en er geen schade is. Ook kan het zijn dat er na een ongeval op het werk wel letsel ontstaat. De werkgever is bijna altijd aansprakelijk voor elk ongeval dat een werknemer binnen het bedrijf overkomt. Een werkgever is aansprakelijk voor een arbeidsongeval van een werknemer als er een ongeval heeft plaatsgevonden waarbij een werknemer schade heeft opgelopen. De werknemer moet bewijzen dat hij schade heeft opgelopen in de uitoefening van zijn werkzaamheden.

Wanneer is de werkgever niet aansprakelijk

De werkgever is alleen niet aansprakelijk voor een bedrijfsongeval als de werkgever kan aantonen dat hij er in redelijkheid alles aan heeft gedaan om het ongeval te voorkomen, dus dat hij heeft voldaan aan de zorgplicht die hij jegens zijn werknemers heeft. 

Ook is de werkgever niet aansprakelijk als het ongeval is ontstaan door opzet of bewust roekeloos gedrag van de werknemer. Dit wordt bijna nooit aangenomen. 

Ook is de werkgever niet aansprakelijk als, wanneer hij wel aan zijn zorgplicht had voldaan, het ongeval ook was gebeurd. Tenslotte is de werkgever ook niet aansprakelijk voor huis-, tuin-en keukenongevallen. 

De conclusie is dus dat een werkgever bijna altijd aansprakelijk is voor een arbeidsongeval en daarmee ook voor de schade die een arbeidskracht lijdt.

Zorgplicht

Een werkgever heeft een hele ruime zorgplicht. Hij moet de in redelijkheid te verwachten zorg aan zijn werknemers bieden. Er moet hierbij rekening worden gehouden met welke werkzaamheden er moeten worden uitgevoerd. Bij gevaarlijke werkzaamheden moet er bijvoorbeeld extra veiligheid in acht worden genomen door de werkgever. Bij mogelijke ernstige gevolgen is er een hogere zorgplicht voor de werkgever, helemaal als dit gevaar en deze ernstige gevolgen al bij de werkgever bekend waren ten tijde van het ongeval. Er moet ook rekening mee worden gehouden dat werknemers soms fouten maken, hierop moet de werkgever al anticiperen. De werkgever moet goede maatregelen nemen om ongevallen op de werkvloer te voorkomen. De baas moet er ook op toezien dat de goede (voorzorgs)maatregelen door de werknemers worden nageleefd. 

Voertuig

Als u als werknemer voor uw baas met de auto onderweg bent en u een verkeersongeval overkomt, dan moet de werkgever ervoor zorgen dat uw schade voldoende gedekt is door een door hem afgesloten verzekering. Uw redelijke schade moet dan in beginsel worden vergoed, ook al heeft u zelf (gedeeltelijk) schuld aan het ongeval. Een uitzondering hierop is woon-werkverkeer en wanneer het ongeval opzettelijk door de werknemer heeft plaatsgevonden of wanneer de werknemer bewust roekeloos was.

Contract

Niet alleen de werkgever van iemand met een contract kan aansprakelijk zijn voor het ongeval. Dat geldt in sommige gevallen ook voor iemand die op ZZP-basis werkt, uitzendkrachten, stagiaires en vrijwilligers. 

Schade 

Alle schade die door een bedrijfsongeval wordt geleden moet door de werkgever of de verzekeraar van de werkgever vergoed worden. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan minder ontvangen loon, aan reiskosten die gemaakt worden voor het bezoek aan medische behandelaars en aan ziektekosten. Tevens moeten de kosten voor mantelzorg en huishoudelijke hulp worden vergoed. Naast deze materiele schade moet ook de immateriële schade vergoed worden. Immateriële schade wordt in de volksmond smartengeld genoemd. 

 

Juridisch advies nodig na een bedrijfongeval

Een bedrijfsongeval kan tot letselschade leiden. Naast dat u wellicht niet meer kan werken voor uw werkgever, is de kans ook groot dat de werkgever aansprakelijk is voor het bedrijfsongeluk. Een juridisch advies helpt om in kaart te brengen wat u rechten zijn. Neem hiervoor contact op met ons letselschadeteam. 

 

Bij Damsté Letselschade gebruiken we cookies om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons cookiebeleid.